Moja košarica

Opći uvjeti poslovanja internet trgovine društva Elma Kurtalj d.o.o.

(dalje: "Opći uvjeti")

Na Opće uvjete poslovanja podredno se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkoj trgovini, kao i se Zakon o zaštiti potrošača.

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

A.1.) Opći uvjeti, kako je niže navedeno, predstavljaju kupoprodajni ugovor između pojedinog kupca i društva Elma Kurtalj d.o.o., Plešivica 65, 1450 Jastrebarsko, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080042397, OIB: 66199711704, kao prodavatelja (dalje u tekstu: „Prodavatelj“), nastao ugovorenom kupnjom pojedinog predmeta putem internet trgovine objavljene na interent stranici Prodavatelja (dalje u tekstu: „elma.hr“).
A.2.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja putem elma.hr Prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja.
A.3.) Svi ugovori sklopljeni između Prodavatelja i kupca, a vezano uz kupnju proizvoda Prodavatelja putem elma.hr, regulirani su odredbama ovih Općih uvjetima, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka,U smislu prosuđuju se pravni učinici ponude kupca, te prihvaćanju iste od strane prodavatelja, kao i prihupljanje, obrada i zaštita osobnih podataka ugovornih strana.
A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici elma.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je, pohrane ili ispisa ovih Općih uvjeta na vlastitom kompjuterskom sistemu.

B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba,a koji odstupaju ili mogu od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma Prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

C) VALJANOST ODNOSA PREMA NEPOTROŠAĆIMA

C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u svakom slučaju u odnosu na sve osobe koje se, u smislu zakonske definicije hrvatskog zakonodavstva pojma potrošač, ne smatraju potrošačem.

D) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAĆIMA

D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakondavstva Republike Hrvatske smatraju potrošačem. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od trenutka kada kupac potvrdom prilikom registracije putem elma.hr izjavljuje Prodavatelju da je potpuno svjesntan i suglasan sa ovim Općim uvjetima.

E) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

E.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske, i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

E.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počlasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

F) OGLAŠAVANJE

F.1.) Sve karakteristike proizvoda Prodavatelja, koji su objavljeni na elma.hr, uključujući cijenu, samo su informativne naravi i ne predstavljaju ponudu od strane Prodavatelja, i/ili neobvezujući poziv za podnošenje ponuda, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije.
F.2.) U slučaju ugovora o prodaji skloljenog putem elma.hr, a kako je regulirano ovim Općim uvjetima, primjenjuje se pojam prodaje po uzorku ili modelu. U svakom slučaju, tolerancije odstupanja u strukturi i/ili boji proizvoda od strane Prodavatelja unutar sustava elma.hr su dopuštena (npr. , boja kućišta elektroničkih uređaja, itd ..) te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta kupac daje svoju izričitu suglasnost na takvo odstupanje. U tom smislu kupac izražava svoju suglasnost na primjenu članka 460/2 Zakona o obveznim odnosima.
F.3.) Radi ostvarenja svrhe oglašavanja pojedinih proizvoda, sustav elma.hr koristiti uslugu Google Adwords marketinga. To je usluga koju pruža Google za marketing i ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja na Google tražilici i prikaz mreže kupaca koji su već posjetili stranicu elma.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

G) PONUDA KUPCA

G.1.) Kupac može iz asortimana Prodavatelja, objavljenog na elma.hr, izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran, i to klikom na gumb "dodaj u košaricu"te istog na taj način dodati svojoj "košarici".
G.2.) Klikom na opciju "Pošalji" kupac čini prvi korak u formuliranju obvezujuće ponude Prodavatelju za kupnju robe navedene u „Vašoj košarici“. Prije ponude kupac može slobodno mijenjati dostupne ponuđene elemente . Pritiskom na opciju „Pošalji“ kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda.
G.3.) Ponuda vrijedi samo pod uvjetom da kupac klikom na odgovarajući gumb potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima, a time isti čini sastavni dio ponude. U tom slučaju kupac odabire određeni način plaćanja bilo davanjem naloga pružatelju platnih usluga za plaćanje pojedinih transakcija na koji način se podmiruju bilo kakve novčane obveze kupca koji proizlazi iz ponude bilo na neki drugi primjenjivi način.
G.4.) Ponudu kupac dobiva s obzirom na cijenu robe navedene u košarici kupca. Obveza plaćanja kupca je jednaka kao i prije ponude Kupca,a navodi ih u "plaćanje" sustava elma.hr, uključujući sve manipulativne troškove, troškove dostave i/ili sve drugetroškove poput poreza, carina te kupac potvrđuje da je svjestan i slaže se s istima. Radi izbjegavanja sumnje, troškovi dostave, carine, manipulativni i svi drugi troškovi nisu uključeni u bruto cijenu proizvoda, a kako je oglašeno na elma.hr, i plaćaju se posebno.
G.5.) Ponuda se smatra dostavljena Prodavatelju samo kada je ispravno napravljena preko elma.hr. To vrijedi i za sve druge dodatne zahtjeve, uvjete ili upute od kupca, a koji mogu biti u vezi s ponudom.

H) PRIHVAT OD STRANE PRODAVATELJA

H.1.) Potvrda o primitku ponude kupca nakon slanja ponude kupaca ne predstavlja prihvat ponude od strane Prodavatelja.
H.2.) Prihvat ponude kupca od strane Prodavatelja dostavlja se kupcu putem potvrdne elektroničke (e-mail) poruke Prodavatelja ili isporukom proizvoda do kupca. Svako drugo nahođenje i/ili praksa, ne smatra se prihvatom ponude od strane Prodavatelja.
H.3.) Prihvat ponude od strane Prodavatelja obvezuje Prodavatelja jedino ako je u potpunosti, i bez ikakvih rezervi, zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca te ukoliko je Prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima ponude kupca.
H.4.) Nakon prihvaćanja ponude od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.
H.5.)U slučaju da Prodavatelj, nakon ponude Kupca, ne može isporučiti proizvod zato što naručeni proizvod nije raspoloživ na na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od pojedinog dobavljača, Prodavatelj će pismeno, putem elektroničke poruke (e-mail) obavijestiti kupca o navedenim okolnostima, koji može po vlastitom nahođenju otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.
H.6.)Kupoprodajni ugovor sklopljen putem sustava elma.hr sklopljen je na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva to jest raskida. Ugovor se msatra konzumiranim danom isporuke proizvoda kupcu, to jes s plaćanjem kupoprodajne cijene u cijelosti.

I) NAČINI PLAĆANJA

I.1.) Sve navedene cijene su u hrvatskim Kunama (HRK), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne ukljjučuju troškove dostave, carinu, manipulativne i druge troškove. Cijene ne uključuje troškove telekom operatera kupca, a koji se obračunavaju zasebno, sukladno pojedinom ugovoru kojeg potrošač/kupac ima dogovorenog sa svojim pružatejem telekomunikacijskih usluga.
I.2.) Elma.hr internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju samo putem kreditne ili debitne kartice, u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.
I.3.) Nakon odabira prikladne metode plaćanja putem kreditne ili debitne kartice, kupac više nije ovlašten te se odriče prava na odustanka ili na izmjenu zadanih oblika izvršene uplate.
I.4.) Kupac je suglasan da, ukoliko Prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja , može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.
I.5.) Ukoliko kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju kupac odgovara Prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi Prodavatelj pri tome mogao imati.
I.6.) Kupac potvrđuje i suglasan je da je njegov pružatelj usluga platnog prometa u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema Prodavatelju u vezi s kupnjom pojednih proizvoda Prodavatelja može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji u trenutku oglašavanja pojedinog proizvoda, kao i u momentu davanja ponude kupa, ali i u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.
I.7.) Ukoliko je kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

J) PLAĆANJE KREDITNIM ILI DEBITNIM KARTICAMA

J.1.) Prilikom plaćanja proizvoda Prodavatelja kreditnim ili debitnim karticama kupca, istog će pružatelj platnih usluga teretiti za iznos kupoprodajne cijene i drugih pripadajućih troškova odmah nakon slanja elektroničke poruke (e-maila) od strane sustava elma.hr kupcu o prihvatu njegove ponude od strane Prodavatelja.
J.2.) Po primitku naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici kupca, kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja naloga. U tom smislu kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati Prodavatelju.
J.3.) Kupac je odgovoran osigurati da pružatelj usluga platnog prometa kreditnim ili debitnim karticama omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i kupca da se pravo na isplatu koristi od strane kreditne ili debitne kartice, te da kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati Prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze kupca.

K) Plaćanje poklon bonom nije moguć kupovinom na internet trgovini elma.hr.

L) Dostava

L.1.) Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu kupacu na adresu kupca (pred vratima objekta, ali ne u samom objektu, ili bez ulaska robe u sami objekt), ili na adresu treće osobe navedene u ponudi kupca poslano putem elma.hr, s time da ta treća osoba treba biti potvrđena uz prihvaćanje Prodavatelja. Kupac je suglasan s okolnosti da, ukoliko je proizvod potrebno dostaviti u stan kupca, se takav način dostave dodatno naplaćuje sukladno primjenjivim torškovnicima i cjenicima kurirskih službi. Potrošač će, prilikom primitka potvrdne elektorničke poruke o prihvatu ponude, biti obavješten o eventualnim troškovima dostave. Ovakva obavijest je samo informativne naravi, i ne obvezuje Prodavatelja.
L.2.) Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.
L.3.) U slučaju kupnje robe, vrijeme dostave pojedinog proizvoda bit će definirano i određeno kupcu putem povratne elektroničke poruke (e-mail). Vrijeme isporuke od strane Prodavatelja u takvom e-mailu za samog kupca, je informativne naravi i ne o0bvezuje Prodavatelja.
L.4.) Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je naznačio kupac zbog toga što kupac trenutno nije na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, Prodavatelj je dužan ostaviti pisanu potvrdu nemogućnosti dostave istog, no troškove slijedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo kupac.
L.5.) U slučaju neuspjele dostave, a kako je to definirano točkom L.4 ovih Općih uvjeta, ukoliko se proizvod ne podigne odnosno ne preuzme u jednom od ugovorenih ureda Prodavatelja, a kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem ,Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu o svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja u iznosu od 3% iznosa računa (uvećano za pripadajući PDV) po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je kupac obvezan platiti naknadu za storno u iznosu od 20% (dvadeset posto) bruto kupovne cijene.Prodavatelj pridržava pravo od kupca i svaku daljnju štetu koja prelazi naknadu za storniranje robe. U svakom slučaju kupac odgovara Prodavatleju i za svu eventualnu štetu koju Prodavatelj trpi uslijed neuspjele dostave.
L.6.) Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi Prodavatelju ili preda dostavnoj službi.
L.7.) Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe.U suprotnom Prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.
L.8.) Odabir dostavljača je odgovornost Prodavatelja, te Prodavatelj odgovara samo i isključivo za izbor dostavljača.
L.9.) Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe ili nakon slanja samu predaje robe kupcu po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.

M) GARANCIJA/JAMSTVO

M.1.) Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenoj kartici ili računu dostavljenom kupcu nakon prodaje, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima. U slučaju kupnje dodatnog jamstva – tzv. super jamstva, takvo dodatno jamstvo jamstvo odnosno garancija se produžuje na onoliki rok koliko je kupac sa Prodavateljom ugovorio dodatno razdoblje jamstva. Jamstvo vrijedi samo uz privitak računa kupca.
M.2.) Jamstveni uvjeti vrijede s danom uručivanja robe kupcu, te Prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkconirati, ukoliko se kupac pridržava uputstva za uporabu.
M.3.) Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe.U suprotnom Prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.
M.4.) U slučaju skrivenih nedostataka, kupac mora obavijestiti Prodavatelja u roku od 8 (osam) dana od dana otkrivanja istih, u protivnom gubi pravo te postupanje po istom. Po isteku roka od 6 (šet) mjeseci od primopredaje robe Prodavatelj se oslobađa odgovornosti za nevidljive nedostatke.
M.5.) Ako je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), Prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (i) uklanjanje nedostatka, (i) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (ili) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (iv) omogućit raskid ugovora. Sva ova prava su dana pojedinačno i alternativno i neprimjenjuju se sva odjednom odnosno nemogućnošću ispunjavanja jedne od opcije, druga postaje aktivna i tako slijedom, a u smislu članka 410 Zakona o obveznim odnosima.
M.6.) U primjeru zamjene proizvoda s drugim proizvodom kupac je dužan prodavatelju isti dostaviti na trošak prodavatelja unutar 30 dana od preuzimanja proizvoda.
M.7.) Nakon isteka roka od dvije godine od primitka proizvoda, neovisno o pravovremenoj obavijesti kupca o nedostacima sa strane Prodavatelja Prodavatelj više ne odgovara za nikakve nedostatke.
M.8.) Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu uslijed obične nepažnje kupca, ili osoba za koje on odgovara. To se posebno odnosi na svaku daljnju štetu. Kupac daje svoju izričitu suglasnost na izuzeće čl. 345/2 Zakona o obveznim odnosima, to jest odriče se prava na sudsko pobijanje ove odredbe općih uvjeta prodaje i isporuke robe. Kupac potvrđuje kako ova odredba nije posljedica monopolističkog položaja Prodavatelja i/ili neravnopravnog odnosa ugovornih strana. Kupac se odriče prava pobijati kupoprodajni ugovor uslijed povrede načela o jednakoj vrijednosti davanja.

N) PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

N.1.) Sve do potpune otplate svih dospjelih potraživanja odnosno obveza koje snosi kupac, prodani proizvod je u isključivom vlasništvu Prodavatelja.
N.2.) Kupac ima obvezu prema proizvodima, na kojim postoji pridržaj prava vlasništva Prodavatelja , iste čuvati i koristiti ih s pažnjom dobrog gospodara odnosno potonjeg vlasnika. O svakoj promjenu adrese na kojoj se nalazi proizvod, intervenciju na istom od strane kupca ili treće osobe, kupac je dužan pisanim putem obavijestiti Prodavatelja ili mu predočiti kopiju servisnog zapisnika. Troškove slanja, zaprimanja robe na servis snosi isključivo kupac.
N.3.) Kupac je suglasan s navedenim pridržajem prava vlasništva od strane Prodavatelja, te u slučaju prodaje proizvoda trećim osobama, kupac je dužan pisanim putem obavijestiti treću osobu o postojanju pridržaja prava vlasništva na proizvodu od strane Prodavatelja.
N.4.) U tom slučaju Kupac je dužan sav novac dobiven od prodaje proizvoda trećim osobama odmah uplatiti na račun Prodavatelja. Protivnom odgovara Prdavatelju za svu štetu, a može bitii predmet kaznenog progona.

O) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

O.1.) Kupac odnosno potrošač , ima pravo, da u roku od 14 dana od dana dostave robe robe, jednostrano raskine kupoprodajni ugovor te da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostranim raskidom na adresu prodavatelja: Elma Kurtalj d.o.o., Plešivica 65, 10450 jastrebarsko, navodeći na pažnju: Odjelu internet prodaje. Poredno, izjava o raskidu može se dostaviti i na elektroničku poštu Prodavatelja: (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Za sva pitanja i primjedbe, Prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati, i to na telefon: (1.30.35.555).
O.2.) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošaća, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana posjed.
O.3.) Potrošač u slučaju povrata robe snosi troškove povrata robe.. U slučaju pošiljke s otkupninom, Prodavatelj se pridržava prava smanjivanje troška otkupnine s razmjeru kupljenog proizvoda.
O.4.) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama Općih uvjeta.
O.5.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovog pasusa. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se potrošač koristio prilikom plaćanja,a kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja sačuvajući pritom neoštećenu original ambalažu, a najkasnije u roku 14 dana od kada je sukladno zakonskoj obavjesti prodavatelja obavijestio o svojoj odluci o raskidu ugovora. Prodavatelj nije dužan pristati na raskid ugovora o kupoprodaji ukoliko kupljni proizvod nije vraćen u originalnom neoštećenom pakiranju.
O.6.) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).

P) OSTALO

P.1.) Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku dobavljača sustava, te kupac može pristupiti njima putem dobavljača usluga za kupca uz plaćanje stvarnih materijalnih troškova svakog umnožavanja. Prihvatom ovih Općih uvjeta kupac daje suglasnost na ovakvo prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, isl).
P.2.) Kupac odnosno potrošač, svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju pisanim putem na adresu: Elma Kurtalj d.o.o., Plešivica 65, 10 450 Jastrebarsko.
P.3.) Adresa servisne službe Prodavatelja glasi:
  Elma Kurtalj d.o.o., lanište 17c, 10 000 Zagreb.

P.4.) Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta pri samoj registraciji korisnička a koji omogućuje korištenje sustava elma.hr.

P.5.) Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavne pravo prema sjedištu Prodavatelja Primjena Bečke Konvencije Ujedinjenih naroda na međunarodnoj prodaji robe je isključena. Primjena poslovnih običaja i/ili općih i posebnih uzanci koje vrijede ili bi mogle vrijediti u trgovini na veliko i/ili malo je također isključena.
P.6.) Za sve sporove u vezi s ili koji proizlaze iz ovih uvjeta ili na temelju ugovora kupoprodaji nadležan je stvarno nadležan sudoprema mjestu sjedišta Prodavatelja.
P.7.) Djelomična ništetnost pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta ili na temelju Općih uvjeta sklopljenih ugovora ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Tumačenje na način da će se pravni vaukuum nastao ništetnom odredbom tumačiti na način koji je najbliži izvornoj gospodarskoj namjeri ugovornih strana je pogrešan i samim time nine dopušten.
P.8.) Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti su podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na elma.hr sustava.
P.9.) Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.
P.10.) Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada:
  - Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.
  - U Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
  - EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište. Više informacija o vrstama EE otpada možete naći ovdje

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook